Резолюція МНПК “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів” PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 квітня 2010, 11:34

1.    Звернутись до Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України щодо розгляду і швидкого прийняття закону України про екологічну освіту.

2.    Вжити комплекс заходів у світлі Болонської декларації, до якої Україна приєдналася у травні 2005 року, з корегування назв екологічних напрямів і спеціальностей, структури і специфіки підготовки фахівців-екологів.
3.    Прийняття і реалізація регіональних програм державного розподілу молодих фахівців-екологів.
4.    На наступному з’їзді екологів проблему стійкого розвитку доцільно розглянути на окремій секції, оскільки аналіз впливу парадигми стійкого розвитку на розвиток науки і, особливо, практики керування суспільством зараз виключно актуально.
5.    Забезпечити безперервність виконання розроблених стратегій , програм, взятих зобов’язань і задач у рамках національних планів і програм в області державної освіти збалансованого розвитку (ДОЗР).
6.    Всебічно сприяти розвитку соціального партнерства, спрямованого на підготовку і реалізацію ДОЗР і максимальному залученню громадського суспільства в цей процес.
7.    Посилити співпрацю в галузі ДОЗР між провідними громадськими природоохоронними організаціями України, та між цими організаціями і МОНУ та Мінприроди України.
8.    Звернути увагу уряду України на гостру необхідність обов’язкового введення в програми ЗМІ еколого-виховних і еколого-освітніх аспектів, а також постійного висвітлення найважливіших екологічних проблем держави.
9.    Розробити координаційні механізми на регіональному і національному рівнях для активного залучення громадського суспільства в процес реалізації ДОЗР.
10.    Ввести представників провідних громадських і природоохоронних організацій України до складу Науково-методичної комісії з екології МОНУ, а до обласних освітянських центрів – представників обласних громадських природоохоронних організацій.
11.    Відновити спеціальність “Прикладна екологія”.
12.    Ввести до вступних екзаменів на природоохоронні факультети ВНЗ України предмет “Основи екологічних знань”.
13.    Ввести до шкільних програм, програм ПТУ, ліцеїв, коледжів і технікумів як основну з базових дисциплін “Основи екологічних знань”.
14.    Гармонізувати програми екологічних дисциплін ВНЗ України з програмами провідних європейських ВНЗ, що приєдналися до Болонського процесу.
15.    Пріоритетним завданням Національної Комісії з питань реалізації стратегії освіти  в інтересах еколого-збалансованого розвитку необхідно вважати постійним зв’язок з європейськими структурами ООН, залучених до процесу Декади Організації Об’єднаних Націй з освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
16.    Прийняти дієві заходи на рівні країни щодо безумовного виконання вимог ст. 7 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
17.    При формуванні заходів Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища враховувати достатнє забезпечення фінансування системи підвищення екологічної кваліфікації.
18.    Здійснювати заходи щодо стимулювання підприємств, що постійно підвищують екологічну класифікацію своїх працівників.  
19.    Згідно з рішенням п’ятої Конференції міністрів “Довкілля для Європи”, рішеннями зустрічі високого рівня представників міністерств охорони навколишнього природного середовища та освіти країн регіону Європейської економічної комісії ООН, рішенням керівного комітету ЄЕК ООН з освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку створити в Міністерстві освіти і науки України та у Міністерстві охорони природного навколишнього середовища України відповідні структурні підрозділи для координації і постійного контролю стану і розвитку науки і освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку країни.
20.    Реформувати систему освіти в Україні згідно вимог часу, значно підвищивши роль суспільства у формуванні національної системи освіти та поклавши в основу цієї системи освіту в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
21.    Розробити і затвердити Національну стратегію освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
22.    Розробити и затвердити План реалізації Національної стратегії освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
23.    Терміново розробити дієві фінансові механізми і забезпечити ресурси для виконання Національної стратегії в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
24.    Створити систему державного моніторингу стану і розвитку ДОЗР та Державний банк даних у галузі екологічної освіти.
25.    Створити національну комісію з питань реалізації Стратегії освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
26.    Вдосконалити Концепцію екологічної освіти України, адаптувавши її до Національної Стратегії в інтересах еколого-збалансованого розвитку.
27.    Рекомендувати Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, департаменту державного екологічного моніторингу та експертизи, інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів надати лист-підтримки (Кіотський протокол) ЗЕА “Новосвіт” та ТОВ “Енергоінвест”, які займаються відновленням та реконструкцією гідроелектростанцій на малих річках України.
28.    Надіслати листи на Міністерство палива та енергетики, Кабінету Міністрів з вимогою відміни цільової надбавки для виробників електроенергії на малих ГЕС.
29.    Зважаючи на гостру необхідність рішення проблеми твердих відходів в Україні і значне відставання в цьому питанні від розвинутих країн світу, рекомендувати створити при Мінприроди України координаційну раду з цього напрямку.
30.    Звернути увагу на пропозицію Донецького національного технічного університету щодо випробувань у виробництві технології термолізно-енергетичної рекуперації відходів (метод ТЕРО), що на думку з’їзду адаптована для умов України і забезпечує екологічну чистоту вторинних відходів.
31.    Держкомлісгоспу України створити центри управління природоохоронного господарювання в басейнах гірських річок.
32.    Рекомендувати НМЦ МОНУ включити до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” навчальну дисципліну “Екотрофологія”, яка навчає, як створити умови для оптимального, екологічно безпечного харчування населення.
33.    Рекомендувати Мінприроди України прискорити вирішення питання щодо затвердження Державної програми проведення моніторингу довкілля на регіональному рівні.
34.    Рекомендувати Мінприроди України забезпечити екоінспекційні підрозділи територіальних органів Мінприроди сучасною комп’ютерною технікою з виходом в Internet, що дасть можливість створити мережну систему оперативного збирання та обробки даних контролю викидів, скидів, відходів та стану забруднення довкілля України.
35.     Організувати Союз екологів України з правами незалежної, добровільної неприбуткової особи, який би об’єднав організації різного  підпорядкування та фізичні особи, що займаються дослідженнями в галузі охорони навколишнього середовища, який би став дорадчим органом Секретаріату Президента, Верховної ради та Кабінету Міністрів України з питань захисту довкілля та раціонального природокористування.
36.    Рекомендувати ВАК відкрити спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” для захисту кандидатських і докторських дисертацій з біологічних, географічних, геологічних, технічних, хімічних та сільськогосподарських наук.
37.    Створити новий періодичний фаховий журнал “Екологія та охорона навколишнього середовища” – Орган союзу екологів України.
38.    Схвалити новий науковий напрямок, започаткований у Національному гірничому університеті під керівництвом д. т. н. проф., академіка УЕАН Горової А. І. щодо оцінки екологічного стану об’єктів довкілля та здоров’я людини, зруйнованих дією техногенних чинників, з використанням цитогенетичних методів досліджень та рекомендувати впровадження методології соціологічного моніторингу в систему Державного комплексного моніторингу України та в навчальний процес.
39.    На законодавчому рівні затвердити вимоги до якості терапевтичної продукції та до екологічного стану ареалів лікарських рослин з метою запобігання забрудненню фітопрепаратів екотоксикантами.
40.    Врахувати особливу роль радіаційного фактора в стані навколишнього середовища України, передбачити в роботі другого з’їзду організацію окремої секції радіоекології.
41.    Схвалити досвід Дніпропетровського аграрного університету щодо рекультивації зруйнованих земель, сприяти поглибленню інноваційного напрямку робіт з відновлення таких земель.
42.    Ввести викладання “екологічної економіки” у вищій школі як обов’язкову дисципліну.
43.    Всеукраїнській з’їзд екологів проводити раз на два роки.
44.    Покращити інформаційне забезпечення проведення майбутніх з’їздів екологів.
45.    Відкрити спеціальний сайт, присвячений проблемам екології, висвітлювати на ньому екологічні проблеми України.
46.    Схвалити Концепцію Державної цільової програми з екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики, розроблену установами НАН України та Мінпаливенерго, та рекомендувати її до затвердження.
47.    Схвалити результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Ташлицької ГАЕС, у тому числі у період заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 14,7.
48.    Рекомендувати завершення будівництва Ташлицької та Дністровської ГАЕС у запланованому обсязі, як стратегічних об’єктів енергетичної безпеки України.
49.    Звернути увагу Мінпаливенерго, МНС та Мінприроди України на необхідність прискорити реконструкцію та будівництво малих ГЕС, як екологічно чистих, відновлюваних та безпечних видів видобутку електроенергії.
50.    Просити ВАК України затвердити спеціальність “екологічна безпека” у переліку галузі “хімічні науки”.
51.    Включити в перелік професій України такі професії: еколог-інженер, еколог-педагог, еколог-менеджер тощо.
52.    Рекомендувати відповідним державним органам надати негайну державну підтримку для утилізації і знешкодження токсичних речовин та шкідливих відходів, зокрема, непридатних до використання пестицидів та інших отрутохімікатів.
53.    Звернутись до Секретаріату Президента України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища з клопотанням про відзначення державними нагородами видатних вчених-екологів України, а саме: д.г.н., д.г.-м.н., д.т.н., професора Рудька Георгія Ілліча (м.Київ), д.с.-г.н., професора Кучерявого Володимира Панасовича (м.Львів), д.г.-м.н., професора Білявського Георгія Олексійовича (м.Київ), д.т.н., професора Петрука Василя Григоровича (м.Вінниця), д.г.-м.н., професора Адаменка Олега Максимовича (м. Івано-Франківськ), д.с.-г.н., професора Клименка Миколи Олександровича (м.Рівне), д.г.н., професора Некоса Володимира Юхимовича (м.Харків), д.б.н., професора Ісаєнка Володимира Миколайовича (м.Київ), д.г.-м.н., професора Сафранова Тимура Абісаловича (м.Одеса) за значний вклад в екологічну науково-освітню сферу України.

Останнє оновлення на Вівторок, 20 жовтня 2015, 10:21