ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 16 березня 2013, 17:03

Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів

Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine

Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району

Cтатистична термодинаміка як інструмент індикації техногенного забруднення

Eкологічний аудит – основа підвищення екологічнї безпеки при експлуатації полігонів ТПВ та визначення шляхів і засобів їх екологічно безпечного виведення із експлуатації

Modeling of sorption equilibrium in two-component systems

Plasmonics and eye-like structures for light-trapping in solar thin films

The integrated method of landfill leachate pretreatment

The integrated method of landfill leachate pretreatment

The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster

Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії

Інформаційно-аналітичні технології дослідження озер Шацького НПП

Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів

Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів

Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів

Агроландшафти України як мисливські угіддя

Агрофізична деградація грунтів – неусвідомлена проблема сегодення

Аналіз стану якості водопровідної питної води у Вінницької області

Аналіз сучасних тенденцій використання нанотехнологій у екологічній та інших сферах діяльності

Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води

Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин

Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС

Аналітичний контроль екологічно небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів

Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами

Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично – допустимих концентрацій іонів сульфату міді

Відеоекологія. Позитивні тенденції та перспективи розвитку

Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря

Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки на ВАТ “Західенерго” Ладижинська ТЕС

Вдосконалення структурної моделі розсіювання шкідливих викидів в атмосфері

Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів

Вивчення гербістатної активності арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів у курсі «Методи знешкодження засобів хімізації»

Визначення коефіцієнту вертикального турбулентного обміну при моделюванні розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері

Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки

Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища

Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм

Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів

Використання термоакустичних технологій для зменшення впливу на довкілля теплових викидів

Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами

Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні

Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве

Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму

Вплив антропогенних факторів довкілля на захворювання щитовидної залози дітей

Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси

Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae

Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ

Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту

Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций

ГИС-технологии и 3-D описание твердости почвы при рекультивации земель

Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент

Глобальний стандарт чистого повітря в системі екологічного моніторингу атмосфери

Деякі перспективні напрямки поводження з техногенними відходами

Дніпропетровщина на шляху до «зеленого зростання»

До питання вибору об’єктів турботи для оцінки ризику впливу військової діяльності на довкілля

До питання екологізації виробництва цукру

До питання екологізації освіти в Україні як фактору екологічної свідомості

До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра

Добыча глубинных ископаемых без шахт и карьеров

Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений

Дослідження впливу тютюнопаління на організм студентів ВНТУ

Дослідження ефективності біопрепаратів для очищення побутових стоків

Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину

Дослідження залежності між узагальненим показником рівня забрудненості води та її токсичними властивостями

Дослідження тенденцій використання фосфатних миючих засобів

Екобрендинг

Екологізація лісового господарства Карпатського регіону

Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку

Екологізація технологій виробництва вапновміщуючих будівельних матеріалів

Екологізм як складова політичного процесу: огляд тенденцій

Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Житомира

Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції

Екологічні аспекти очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію

Екологічні аспекти термічного оброблення відходів (знешкодження) відходів

Екологічні сенси натурфілософської лірики Євгена Гуцала

Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85

Екологічна безпека агросфери Вінниччини

Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів

Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин

Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю

Екологічна доцільність вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах і беззмінній культурі

Екологічна лабораторія in silico: ідея створення. Концепція коміркової моделі екосистемного обміну речовин

Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності

Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області

Екологічна оцінка опоряджувальних будівельних матеріалів

Екологічне нормування важких металів та концептуальні засади його здійснення

Екологічний фактор часу відновлення весняної вегетації в інтенсивних технологіях вирощування озимої пшениці

Екологічний прогноз фенологічного розвитку смородини чорної та сисних шкідників

Екологічний стан території полігону колишнього Ігнатпільського навчального центру

Екологічно чиста технологія спалювання палива

Екологічно-просторова диференціація зони степу північного з географічно зумовленими висотами відповідно до геоморфологічних особливостей території

Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області

Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій

Енергетичний підхід у розв’язанні еколого-економічних проблем раціонального агробудівництва

Етика відповідальності: дискурс еколого-комунікативних засад

Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі

Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології

Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення

Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій

Застосування мембранних технологій для ресурсоенергозбереженні у виробництві електроенергії

Застосування методології оцінювання життєвого циклу для аналізу процесів уловлення діоксиду вуглецю

Зміна фізико-хімічних властивостей лісових грунтів під впливом викидів гірничовидобувних підприємств

Значение радиоэкологических исследований Чернобыльской аварии в развитии современной экологии

Извлечение соединений бора из воды в процессе баромембранной обработки

Инновационный механизм углеродного финансирования

Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли для оценки экологического состояния грунтовых вод

Использование данных дистанционного зондирования земли для мониторинга лесных пожаров на территории Украины

Использование наноструктурированных адсорбентов для рафинации растительного масла

Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження

Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління

Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв

Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України

Комплексне очищення стічних вод від барвників

Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста

Контроль інтегрального рівня забруднення р. Південний Буг за характеристиками макрофітів

Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах

Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку

Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку

Ліпідний склад М. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рН 7,1 за різних температур культивування

Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі

Ландшафтно-геохімічні пріоритети екологічної небезпеки території України

Ландшафтно-лімнологічна оцінка басейнової системи озера Миляч (Волинське Полісся)

Мікробні препарати системі біоорганічного землеробства

Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами

Методика оцінювання токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону

Методика оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильных источников

Методичні підходи до формування моделей для еколого - економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування

Методологічні основи змісту навчання хімії студентів-екологів

Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку

Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації

Модифіковані бетони для іммобілізації рідких радіоактивних відходів

Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори

Моніторинг навколишнього середовища у м. Дніпродзержинську з використанням геоінформаційних технологій

Моніторинг стану здоров’я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах

Мониторинг процессов переноса взвешенных в атмосфере частиц по данным дистанционных и локальных измерений в Беларуси и сопредельных регионах

Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов

Направление примения шлама в технологии переработки фосфатного сырья Ново-Амросиевского месторождения

Напрями удосконалення методів еколого-орієнтованого регулювання землекористування в Україні

Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями

Наукове обгрунтування прокарітотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища

Нові перспективи екосейсмічної безпеки України

Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні

Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року

О перспективах регулирования экологической безопасности хранилищ радиоактивных отходов

Обгрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Обгрунтування можливості реакцій холодного ядерного синтезу як бази енергетики майбутнього

Обладнання для очищення газових викидів промислових виробництв

Обобщенная логистическая модель динамики популяций

Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання

Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць

Опыт большой аварии на АЭС Фукусима-1 для повышения экологической безопасности объектов Украины с высокорадиоактивными источниками

Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

Особенности применения международных и региональных руководств по оценке вредных выбросов в атмосферу

Особливості викладання навчальної дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» в аграрному вузі

Особливості та досвід інноваційної венчурної діяльності в ході реалізації екологічних проектів в Канаді

Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією

Оцінка ефективності природоохоронних систем та їх вплив на навколишнє середовище

Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області

Оцінка фізіологічної повноцінності складу питної води різних джерел водопостачання на прикладі м. Вінниці

Оценка надежности барьеров экологической безопасности хранилищ с высокорадиоактивными источниками с помощью риск-ориентированных методов

Очистки газов от пыли в циклофильтрах

Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію

Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами

Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах

Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів

Педагогічне керівництво сім’єю у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи

Переущільнення ґрунтів – проблема сьогодення

Перспективи і проблеми сонячної енергетики

Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів

Перспективи запровадження екологічних структурованих докторських програм в Україні

Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища

Перспективи розвитку місцевих ініциатів у сфері раціонального та безпечного поводження з ТПВ

Перспективы применения онтологических моделей для повышения эффективности анализа экологических и других взаимосвязанных с ними рисков

Пилковий прогноз як засіб профілактики сезонної алергії у Вінниці

Подходы к исследованию экологической безопасности

Потепление климата и его последствия

Предметні компетенції з екологічного інспектування як складова ключових компетенцій держекоінспектора

Применение биометодов пылеподавления на поверхности красных шламов Николаевского глиноземного завода для снижения экологических рисков

Применение ГИС для интегральной оценки качества поверхностных вод

Применение рекомендаций ЕЭК ООН по организации мониторинга на предприятиях

Природні ресурси Черкаської області

Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris l.)

Проблематика створення ефективної біотехнологічної системи анаеробної переробки осадів промислових стоків

Проблеми екологізації агропромислового виробництва

Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)

Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку

Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»

Радіаційна ситуація в Україні через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС

Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини

Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини

Разработка лидарного комплекса для зондирования атмосферного аэрозоля и озона

Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне

Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального

Робота сільськогосподарських підприємств з використанням місцевих енергоресурсів

Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля

Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу

Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем

Роль нітрогенвмісних сполук в оцінці екологічного стану поверхневих штучних водоймах

Рослини роду полин – важливий алерген міста Вінниці

Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води

Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області

Система контролю складу димових газів

Система управління в сфері поводження з токсичними відходами

Состояние экологической безопасности воздушной среды при децентрализованном теплоснабжении поселков Украины

Спектрофотометрический метод определения параметров крови

Сполучні території екомережі Вінницької області

Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду

Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля

Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов

Сравнительный анализ программных средств для исследования загрязнения атмосферы составляющими дымовых газов

Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?

Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»

Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році

Стан земель та його зміни в Чернівецькій області

Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області

Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці

Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці

Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини

Сучасний стан використання питних підземних вод

Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів

Теоретичні основи застосування екологічно безпечних добрив пролонгованої дії, капсульованих плівкою на основі мелених мінералів та звязуючого органічного походження

Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття

Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв

Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти

Технология быстрого и масштабного распыления сорбентов для ликвидации разливов нефти на водоемах

Типологія річок західної Грузії

Трансгенні рослини і проблема біобезпеки

Удосконалення конструктивного оформлення процесу очищення промислових нафтовмісних стічних вод

Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку

Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції

Урахування небезпечних сучасних геологічних процесів при визначенні меж лікувальних пляжів у регіоні північно-західного Причорномор’я

Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області

Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту

Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення

Утилізація промислових відходів у захисних композиціях

Утилизация металлургических шлаков в качестве технических материалов

Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля

Участь громадськості у ефективному поводженні з твердими побутовими відходами

Фізична суть появи «бабиного літа» та «хрещенських морозів» як явищ природи

Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул

Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігулм

Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону

Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування

Формы использования природной энергии

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол

Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства

Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання

Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет

Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами

Экологические аспекты выщелачивания благородных металлов из рудных концентратов

Экологические и экономические проблемы земледелия

Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

Эпизоотическая значимость экологических регионов Украины по сибирской язве

Останнє оновлення на Вівторок, 20 жовтня 2015, 10:18