ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 30 квітня 2011, 22:34

“ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю” архів матеріалів

Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)
Analysis of the thermal method of neutralization of gas streams from organic matters
Fluorescence analysis of agronomic plants during development and under stress conditions
Influence of territiorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste
Optical probing of the lymphocyte to detect infected individuals
ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів
Індикаторні групи лишайників в урбанізованих екосистемах Ялтинського амфітеатру
Інтенсифікація аеробної ферментації стічних вод підприємств молокопереробної галузі
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
Автоматизація розрахунку параметрів газопилових потоків викидів стаціонарних джерел
Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Актуальні завдання і проблеми сучасної радіоекології
Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу
Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України
Антиоксидантні властивості рослинних олій у молочному жирі
Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт
Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства
Відновлення екосистем
Вірогідні механізми захисту пігментсинтезуючих бактерій від дії стресових факторів
Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем
Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону
Визначення ризику планованої діяльності для природного середовища в системі ОВНС
Використання Google Maps для побудови тематичних карт забруднення від викидів стаціонарних джерел
Використання інструментальних методів аналізу для оцінки якості хітозану
Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив
Використання методів ситуативного навчання у професійній підготовці фахівців з управління екологічною безпекою
Використання ресурсозбережних технологій на теплопостачальних підприємствах
Використання частотних генераторів на від’ємному опорі для визначення ваги
Вирішення проблем теплозабезпечення і екології кавітуванням рідин
Водень як акумулятор хаотичної енергії
Вплив водного режиму мікрозападин лісостепу на неоднорідність грунтового покриву та його використання
Вплив капсульованої нітроамофоски на вміст пігментів фотосинтезу, цукрів, нітратів та важких металів у рослинах ранньої цибулі
Вплив мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність
Вплив несприятливих екологічних факторів на механізм виникнення емоцій та їх подальший розвиток в онтогенезі
Вплив природних факторів на радіонуклідне забруднення територій Чорногірського масиву Карпат та Шацького Національного природного парку
Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва
Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях
Геоінформаційні системи і технології в прикладаннях до задач геомеханіки
Головні етапи в плануванні організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами
Двофакторна модель розвитку ноосфери
Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні
Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни
Дослідження впливу антимікробної обробки на гігієнічні властивості тканин медичного призначення
Дослідження зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання
Екологічні аспекти оцінки якості природних вод
Екологічні аспекти термічного знешкодження фосфоровмісних пестицидних препаратів у відновлювальному середовищі
Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив
Екологічні проблеми агроресурсів Тернопільської області
Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів
Екологічні та іхтіологічні закономірності відродження аборигенної іхтіофауни у трансформованій річковій мережі Західного Полісся
Екологічна безпека геологічного та суміжних середовищ – як індикатор здоров’я населення (на прикладі Передкарпатського передового прогину)
Електромагнітний смог та життєдіяльність людини
ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин
Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»
Засоби автоматизованого контролю оптично м’яких частинок гуморальних середовищ на основі методу спектрополяризаційних зображень
Зміни енергетичного метаболізму та фосфоліпідного профілю при дії вуглецевих наночастинок
Зони радіоактивного забруднення території Рівненської області
Изотопная информация о физиологическом состоянии организма при различных состояниях окружающей среды
Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища
Кинетика разложения пестицидного препарата ДДТ термофотокаталитическим методом
Комбінована технологія очищення стічних вод м`ясопереробних підприємств
Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов
Комплексний аналіз технологічних операцій реагентної переробки неприданих пестицидних препаратів
Конструктивно-геоекологічні основи екологічної безпеки
Концептуальні основи відродження трансформованих екосистем малих річок рівнинної частини території України
Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів
Лідарна системи пожежної сигналізації для охорони лісових ресурсів
Лідарний екологічний моніторинг атмосфери
Лідарний контроль параметрів атмосфери
Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів
Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля
Математична модель волоконно-оптичного перетворювача газу
Медико-екологічний ризик як шлях оцінки дитячої онкозахворюваністю залежно від рівня забруднення атмосферного повітря
Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод
Методи визначення ступеня екологічної небезпеки від забруднення акваторій нафтою та нафтопродуктами
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacіllus Thurіngіensіs
Микробиологическое извлечение уранил-ионов из водных растворов
Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного Моря
Моніторинг на підприємствах що мають вплив на стан навколишнього природного середовища
Моніторинг сезонного розподілу дозових навантажень у населення, що мешкає в третій та четвертій зонах радіоекологічного контролю Українського Полісся
Моніторинг та екологічна небезпека забруднення атмосферного повітря сірководнем
Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками
Морфометрична структура популяцій Cepaea Vindobonensis Fer. з урбанізованих місцеіснувань Прут-Дністровського межиріччя України
Навколишнє середовище та проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах
Науково-методологічні основи організації моніторингу зелених насаджень в м. Києві
Науково-практичні аспекти конверсії інтродукованих рослин
Небезпечні вантажі на водному транспорті
Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук
Новий підхід до регулювання якості атмосферного повітря
Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря
Обгрунтування екологічної безпеки зрошувальних меліорацій в степу України
Опыт внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях машиностроительной отрасли Украины
Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат
Особенности пространственного распределения нефтяного загрязнения в Севастопольской бухте (Черное море)
Особенности построения и эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга окружающей среды г. Киева
Особенности применения некоторых прикладных программ в экологических исследованиях
Особенности проектирования экологически чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта
Особливості оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів
Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні
Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах
Оцінка асиміляційного потенціалу території
Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості
Оцінка ефективності впровадження сортування побутових відходів у Вінницькому національному технічному університеті
Оцінка забруднення нафтопродуктами грузинської частини Чорного моря на ділянці Батумі-Поті
Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств з використанням ГІС-технологій
Оцінка якості басейну транскордонної р. Сіверський Донець геостатистичним методом
Оцінювання сталості ресурсоспоживання: монетарний підхід
Оценка радиационного воздействия природных и техногенных источников на окружающую природную среду и население Украины
Підвищення захисних властивостей спецодягу для автотранспортників
Передвижная экологическая лаборатория
Побудова карто-схем забруднення атмосфери для системи екологічного моніторингу м. Дніпропетровська
Погляд на генетично модифіковані організми з позицій екоторофології та можливого екологічного ризику
Покращення екологічного стану грунтів Західного Полісся шляхом застосування комплексних меліорантів
Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України
Пріоритетні напрямки використання біопалива і біоетанолу
Приміські екосистеми
Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу
Причини та джерела утворення твердих побутових відходів у м. Луцьку та Волинській області
Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника
Проблема зміни клімату та перспектива вирішення на локальному рівні
Проблеми використання бутильованої питної води в умовах виробничого середовища
Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні
Проблеми змін клімату у контексті містобудівних задач
Проблеми регіональної екологічної освіти
Прогнозування масштабів ураження небезпечно-хімічними речовинами при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті із застосуванням web-сервісів
Проміжні посіви як один із чинників збалансованого природокористування
Промисловий симбіоз переробки вторинної сировини Вінницького регіону
Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів
Психосоматична модель стресу в умовах несприятливої екології
Радіоекологічна ситуація у Києві
Радіоекологічна характеристика раціону козулі європейської в Житомирському Поліссі України
Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем техногенного навантаження
Раціональне використання природних ресурсів в технології санітарної кераміки
Реагенті методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів
Результаты мониторинга взморья Килийского рукава в рамках восстановления судоходства на украинском участке Дуная
Результаты мониторинговых исследований акватории Феодосийского морского торгового порта
Рекуперация ДДТ-содержащих гербицидов с целью получения высокоэффективных антипиренов для полимерных материалов пониженной горючести
Ресурсоенергозберігаюча технологія переробки шламу – відходу передочищення води на ТЕС
Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод
Розробка екологічного атласу басейну річки Південний Буг
Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства
Содержание обменного кальция в субстратах шахтных хвостохранилищ Кривбасса
Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій
Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій
Структура угруповань павуків (Aranei) приміщень різного призначення у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі південного ландшафтного району м. Чернівці)
Сульфат алюмінію на основі каоліну як порошкоподібний коагулянт – флокулянт-сорбент
Сучасні екзогеодинамічні процеси Кременецьких гір
Сучасні підходи очищення стічної води біотехнологічних виробництв
Технологія утилізації тканих матеріалів шляхом утворення композиційних полімерних матеріалів
Токсикологічний стан грунтів урботериторій
Удаление ионов тяжёлых металлов из сточных вод флотоэкстракцией
Удосконалення методики оцінки екологічного cтану басейнів малих річок
Українські дисперсні мінерали в процесах очищення стічних вод
Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив
Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства
Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)
Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку
Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій
Характеристика лідарних досліджень стандартних параметрів атмосфери
Чи є прогрес у природоохоронному фінансуванні в Україні?
Чисельне моделювання струменя відпрацьованих газів від турбореактивного авіаційного двигуна за програмою Fluent 6.3
Экологически чистые технологии фосфорных удобрений
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы

Останнє оновлення на Вівторок, 20 жовтня 2015, 10:21