Структура PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 13 квітня 2010, 11:07

До складу інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля входить 4 кафедри:

 

Інститут було створено 19 березня 2007 року з внесеними структурними  змінами за наказом ректора №249 від 01.10.09. Інститут очолює академік УТА, МАНЕБ та УАЕК, експерт Євросоюзу з інтегрованого управління та поводження з відходами, член обласної колегії охорони навколишнього природного середовища, член робочої групи МОНУ з розроблення Державного стандарту екологічної освіти, експерт Державної комісії з акредитації і ліцензування МОНУ екологічних спеціальностей ВНЗ України, член науково-методичної комісії з екології МОНУ, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор В.Г. Петрук.

В інституті здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 6,7,8.070801 (з 2007 року нова класифікація 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») за двома спеціалізаціями:
- комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу — передбачає ґрунтовне вивчення екологічного моніторингу довкілля та геоінформаційних систем;
- техногенно-екологічна безпека — забезпечується підготовка фахівців у сфері екобезпеки, прогнозування ризиків, пов'язаних з антропогенним та техногенним навантаженням на людину і довкілля та ін.

На базі ВНТУ викладачами та науковцями ІнЕБМД проведено перший і другий Всеукраїнський з’їзд  екологів з міжнародною участю, які спричинили позитивний резонанс в екологічній сфері Вінниччини і України, а також дають основу для ґрунтовної підготовки студентів – майбутніх екологів.

Кафедра екології та екологічної безпеки
Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Іщенко Віталій Анатолійович. Кафедра бере свої початки з дня заснування Вінницького політехнічного інституту і створена на базі кафедри хімії та екологічної безпеки. Вона одна з перших в Україні почала викладання екологічних дисциплін, зокрема, «Хімічні основи екології», «Основи екології», де студентам прищеплюється дбайливе відношення до природно-сировинних ресурсів нашої Батьківщини, вивчаються інженерні шляхи вирішення екологічного дисбалансу, що вкрай необхідні для майбутнього організатора, технолога і керівника виробництва. Крім того, кафедра викладає дисципліни – біологічні, екологічні та інші, які необхідні для сучасних фахівців-екологів.    У 2000/2001 навчальному році було прийнято на навчання першу групу студентів з цієї спеціальності. В 2009 р. здійснено п'ятий випуск фахівців-екологів та четвертий випуск магістрів екології, що націлені на поповнення штатних посад підприємств і установ державної і приватної форм власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем.
На сьогодні кафедра є випускаючою для напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (7.040106, 8.040106); кваліфікації: бакалавр, спеціаліст, магістр екології. Спеціалізація – «Техногенно-екологічна безпека». На ній працюють, зокрема: 1 доктор наук, професор та 5 кандидатів наук – доцентів і старших викладачів.
Кафедра бере активну участь у науковій, методичній та навчальній діяльності. Її викладачі та співробітники мають понад 500 наукових статей та тез, 10 монографій, понад 20 навчально-методичних посібників, понад 50 патентів на винаходи України та авторських свідоцтв, в тому числі і міжнародних.
Кафедра виконує держ- та госпдоговірні тематики, зокрема. з охорони довкілля. За 2001-2009 рр. виконано робіт на замовлення Державного фонду охорони навколишнього середовища на суму понад 200 тис. грн. За замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ виконується міжнародний україно-білоруський проект «Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і експериментальні дослідження)» разом з Інститутом фізики НАН Бєларусі на суму понад 130 тис. грн. на базі науково-дослідної лабораторії спектрофотометрії неоднорідних середовищ.
Студенти-екологи серед інших фундаментальних та фахових предметів вивчають такі дисципліни: екологію (та неоекологію), біологію, гідрологію, метеорологію та кліматологію, геологію з основами геоморфології, економіку природокористування, екологічне право, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, ресурсоенергозбереження, екологічний аудит, екологічну політику, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, управління та поводження з відходами, соціальну екологію, техноекологію та багато інших, пов’язаних з екологією – глобальною наукою про виживання людства.
На базі кафедри також створена і діє молодіжна екологічна організація «Екотопія Поділля», яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях рідним краєм та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.

 

Кафедра загальної фізики

Завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор Касіяненко Василь Харитонович. Історія кафедри загальної фізики, як історія Вінницького національного технічного університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з цілого ряду етапів, пов’язаних, як правило, з науковими напрямами, які розвивались на кафедрі у той чи інший період.
Історія кафедри починається з 1960 року, яка мала назву "Кафедра загальнонаукових дисциплін" як структурний підрозділ Вінницького загально- технічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. Першим завідувачем кафедри був доцент Юрковський Ігор Сергійович. З вересня 1965 року на кафедру приходить досвідчений педагог Резник С.І., який підсилив методичну роботу кафедри.
З 1965 року кафедра змінила назву на кафедру вищої математики та фізики.
У 1966 році кафедра трансформувалася у самостійну кафедру фізики як структурний підрозділ Вінницького загально-технічного факультету Київського ордена Леніна політехнічного інституту. Завідувачем кафедри був призначений ст. викл. Тхорівський Адольф Максимович. Він один з перших викладачів стояв у витоків створення ВПІ. Неодноразово був відзначений як кращий лектор інституту.
З 1967 року загально-технічний факультет змінює місце розташування і знаходився там, де нині Вінницький торговельно-економічний інститут. Кафедру фізики очолює талановитий вчений, доцент Бунтар Олександр Григорович, який працює у напрямку дослідження розсіювання  рентгенівських променів і електронів анізотропними системами, дослідження природи міжатомної взаємодії та її зв’язку з фізичними властивостями твердих тіл, вивчення механізмів плавлення і кристалізації; дослідження мікроструктури рідких металів і сплавів, а також фізичних властивостей надпровідних кристалів фулеріду.
У цей період активізувалася наукова та методична робота кафедри. Багато уваги було приділено розвитку навчально-лабораторної бази кафедри. Було створено сучасні фізичні лабораторії, зала для лекційних демонстрацій, впроваджувалися нові технології навчання, було розроблено навчально-методичний комплекс по забезпеченню курсу фізики.
У цей період кафедра фізики приділяла значну увагу координуванню навчально-методичної роботи відповідних кафедр Вузів Подільського регіону у ролі опорної кафедри. Проведено значну кількість показових лекційних, практичних та лабораторних занять досвідченими професорами, доцентами та іншими педагогічними працівниками, що сприяло обміну досвідом та підвищення якості викладання фізики.
У 1974 році на кафедру приходить талановитий лектор Авдєєв Сергій Григорович. Безпосередньо за його участю було створено багато лабораторних робіт, які стали основною складовою таких навчальних лабораторій, як: „Ядерна фізика”, „Фізика твердого тіла”, „Молекулярна фізика”. До речі, ці лабораторні роботи використовуються і сьогодні у навчальному процесі та являються актуальними. До виготовлення лабораторних стендів активно залучалися студенти. З 1975 року починає працювати на посаді старшого викладача кафедри Борисенко Володимир Данилович, який у грудні цього ж року був переведений на щойно організований інженерно-будівельний факультет для організації учбового процесу спеціальних дисциплін спеціалізації „Металеві конструкції”.  Також у цей період на кафедру приходять чудові лектори Черниш Володимир Валентинович та Бурдейний Володимир Мефодійович. Завдяки їхнім зусиллям було організовано науково-технічні конференції для молодих вчених.  У цей час  значно зміцнюється науковий потенціал кафедри.
З 1976 року на посаду завідувача кафедри фізики був призначений доцент Мельник Іван Григорович. Головні тенденції кафедри в цей час це активізація організаційно-методичної роботи. Особливу увагу було приділено організації навчального процесу на кафедрі, а також викладанню  дисципліни  „Фізика”  українською  мовою. Старші викладачі Страшевський Є. Л. і Бурдейний В. М. були нагороджені медалями та грамотами Міністерства вищої та середньої освіти УРСР за впровадження української мови у навчальний процес при викладанні загально-технічних дисциплін.
У 1977 році на кафедру фізики приходить талановитий молодий дослідник Стасенко Владислав Антонович, який закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю „Металофізика”. Він активно та плідно працює у науковому напрямі щодо дослідження термічних та калорійних властивостей рідин. Згодом захистив у спеціалізованій вченій раді фізичного факультету Московського державного університету ім М.Ломоносова кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.15 - „Молекулярна фізика”.
З 1981 року на кафедрі починає працювати перспективний науковець та викладач Ющенко Анатолій Васильович, який закінчив радіофізичний факультет Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю „Радіофізика і електроніка”. Він зміцнив  науковий напрям - фізика твердого тіла і у 1988 році в Інституті металофізики НАН України захистив кандидатську дисертацію за темою „Рентгеноспектральне та рентгеноелектронне дослідження деяких сполук Се з проміжною валентністю". Наукову діяльність продовжив у напрямку фізики сенсорних властивостей гетероструктур,
З 1982 року на посаду завідувача кафедри був призначений доцент Страшевський Євген Леонтійович. Він активно продовжував українізацію дисципліни „Фізика”. Кафедра активно працює над навчально-методичною базою. 
З 1983 року виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Гель Павло Васильович. У цей час активізувалася Гель П. В.наукова робота кафедри, особливо господарча договірна тематика. Активно створювалися нові лабораторні макети викладачами кафедри. У цей рік на кафедру приходить талановитий фахівець Бабюк Тодор Ілліч, який закінчив Чернівецький державний університет та захистив кандидатську дисертацію із фізико- математичних наук. На кафедрі з’явився новий науковий напрям - дослідження у галузі рентгенографії кристалів та фізики твердого тіла. У 1984 році його визнано кращим лектором ВБабюк Т. І.ПІ, а кращим асистентом – викладача кафедри Поспєлова І.М. У цей час на кафедрі починає працювати перспективний викладач Касіяненко Василь Харитонович, який підсилює науковий напрям з фізики твердого тіла. У 1990 році він захистив кандидатську дисертацію за темою «Електронна структура високотемпературних надпровідників системи YXB2-ХCu3O7».  У цей період з кафедри ТМ переводиться викладач Мартинюк Василь Дмитрович, який активно працює у напрямку наукових досліджень термоелектричних явищ, електронографічних досліджень, високотемпературної надпровідності та  нанотехнологіях. Мартинюк В. Д. був одним із організаторів створення Вінницької Малої Академії Наук (ВМАН) (перший президент ВМАН ректор ВПІ, проф. Кузьмін І. В.) і його робота була направлена на пошук, підтримку і стимулювання інтелектуальної і творчо обдарованої молоді, самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.
Після закінчення фізико-математичного факультету Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського на кафедрі починає працювати викладачем Мельник Микола Дем’янович.  Його наукові інтереси - фізика сенсорних властивостей гетероструктур.
З 1985 року на посаду зав. кафедри знову був призначений доцент Мельник Іван Григорович. З вересня 1987 року на кафедру фізики знову переведений доцент Борисенко В. Д. Його 12-річний досвід роботи на випусковій кафедрі дозволив йому поставити курс загальної фізики на факультеті будівництва з урахуванням професійної спрямованості. Він активно працює над впровадженням в учбовий процес модульної та модульно-рейтингової системи та як лектор обласної організації „Знання” проводить активну лекційну та профорієнтаційну роботу у трудових колективах та навчальних закладах Вінниччини щодо залучення молоді для навчання у ВПІ. Доц. Борисенко В. Д. одночасно проводить дослідження у напрямку пошуку високотемпературної надпровідності.
З 1992 року на посаду завідувача кафедри фізики був призначений доктор фізико-математичних наук, професор Буда Іван Степанович, який  закінчив Черновецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Особливу увагу було приділено навчально-методичній роботі кафедри. У цей час було підготовлено декілька наукових монографій.
У 1995 році завідувачем кафедри фізики знову стає доцент Бунтар Олександр Григорович, який у 1992 році захистив докторську дисертацію із фізико-математичних наук. У 1999 році Бунтарю О. Г. присвоєно наукове звання професора. 
У вересні 2000 року створено факультет довузівської підготовки, деканом якого став доцент кафедри Авдєєв С.Г. У подальшому факультет змінив статус на Інститут довузівської підготовки. В Інституті здійснюється ґрунтовна підготовка з фізики та математики майбутніх студентів, чим забезпечується вагомий внесок у формування контингенту студентства ВНТУ.
У цей період на кафедрі починає працювати на посаді старшого лаборанта, а потім асистента кафедри фізики Ходак Віктор Йосипович, який займається дослідженням впливу термічних та термомеханічних обробок на процеси структурних та фазових перетворень у дисперсійно-твердіючих сплавах на основі алюмінію.
З 2002 року завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних наук, професор Зузяк Петро Михайлович, який перейшов з Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського. Основна тенденція роботи кафедри була направлена на активізацію наукової та методичної діяльності та омолодження кадрового потенціалу. У цей час на кафедру приходять молоді завзяті викладачі Слободяник Анатолій Дмитрович, який працює у науковому напрямі „Оптика  неоднорідних середовищ” та Лисий Михайло Вікторович, який у 2004 році захистив у спеціалізованій раді Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича кандидатську дисертацію за темою “Субструктурне зміцнення матриці волокнистих композиційних матеріалів у процесі їх термоциклювання”.
У вересні 2008 року, враховуючи нові тенденції розвитку науки та технологій у світі, особливо, у напрямку розвитку лазерних, оптоелектронних, нано- та біотехнологій, наказом Ректора ВНТУ № 202  від 2.09.2008 року на базі кафедри загальної фізики створено нову кафедру „Загальна фізика та фотоніка”. Завідувачем кафедри призначено доктора технічних наук, професора, Академіка Міжнародної Академії Наук прикладної радіоелектроніки Павлова Сергія Володимировича.
Викладачі кафедри активно заохочують студентів до науково-дослідної роботи. Головна мета такого поєднання науки та навчання – формування наукового світогляду, вивчення основних фізичних явищ і законів, оволодіння фундаментальними поняттями і теоріями класичної і сучасної фізики, а також новітніми методами досліджень із використанням комп’ютерної техніки.


Кафедра хімії та хімічної технології
Завідувач кафедри доктор хімічних наук, професор А.П. Ранський.
Кафедру хімії та хімічної технології було створено на базі кафедри хімії та екологічної безпеки у  2008 році.
Як спадкоємниця, кафедра ХХТ продовжує 50-річну історію ВНТУ: 1960 – 1967 р.р. секція хімії (керівники к.х.н., доц. Скрипник Л.І., викладач Юрківський І.С.);
1967 – 1989 р.р. кафедра хімії (к.х.н., доц. Кузьменко С.М.; к.х.н., доц. Корчинський Г.А.; к.х.н., доц. Котлярова Г.П.); 1989 – 1996 р.р. кафедра хімії (д.х.н., проф. Корчинський Г.А.); 1997 – 2008 р.р. кафедра хімії та екологічної безпеки (д.х.н., проф. Корчинський Г.А., д.т.н., проф. Петрук В.Г.);
З 2008 року кафедра хімії та хімічної технології (д.х.н., проф. Ранський А.П.). На сьогодні на кафедрі ХХТ працює: 1 доктор хімічних наук, професор; 2 доценти, кандидати хімічних наук; 1 старший викладач; 2 асистенти і один аспірант. Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Хімія» для студентів всіх форм навчання і спеціальностей університету, а також «Хімія з основами біогеохімії», «Фізична хімія», «Органічна хімія переробних виробництв», «Фізико-хімічні та біологічні основи очистки води», «Аналітична хімія природного середовища», «Фізична та колоїдна хімія», «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища». Кафедра ХХТ забезпечує підготовку робітничої професії «Лаборант хімічного аналізу» для студентів спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Із відкриттям кафедри ХХТ був визначений науковий напрямок: екологічні аспекти сучасних технологій та розробка технічних рішень з утилізації та знезараження викидів і відходів промислових виробництв (науковий керівник: д.х.н., проф. Ранський А. П.).
У 2009 році на кафедрі хімії та хімічної технології відкрита науково-дослідна лабораторія „Технологічних процесів та синтезу напівпродуктів”, яка досліджує ряд важливих для народного господарства України технологічних проблем: спиртового виробництва (біопаливо, біодизель), реагентних методів знешкодження токсичних органічних речовин (пестицидні препарати, компоненти рідких ракетних палив, відходи коксохімічних виробництв України).
Співробітники кафедри мають понад 300 наукових статей та тез, 5 монографій, підручник з грифом МОНУ, понад 20 навчально-методичних посібників, близько 50 патентів на винаходи та авторських свідоцтв.


Кафедра фізичного виховання
Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, професор Євсєєв Л.Г.
Кафедра фізичного виховання веде своє літочислення з осені 1968 року. Її засновником і багаторічним керівником був доцент Ярослав Ларіонович Кулик (1935-2002 рр.). Для проведення навчальних і тренувальних занять з 600 студентів Вінницької філії КПІ запросили викладачів Ю.О. Шевченка, В.П. Павлова, В.Ф. Ковальського, В.І. Олійника, Л.В. Сатайкіну.
Заняття з фізичного виховання проводились на міських спортивних базах, там розпочали тренування перші спортивні секції з легкої атлетики, футболу та гандболу. Своєї спортивної бази у вузі тоді не існувало.
В 1969 році створено громадський спортивний клуб, активісти якого склали кістяк збірних команд, а згодом виступили ініціаторами розбудови власної спортивної бази. За 3-5 років під керівництвом і безпосередньою участю викладачів кафедри, за допомогою студентського колективу було побудовано стадіон, 2 спортивні зали, стрілецький тир, відкритий комплекс ігрових майданчиків. Пізніше – спортивно-оздоровчий табір, корпус кафедри ФВ.
В процесі розвитку ВНЗ кафедра кількісно і якісно поповнювалась досвідченими тренерами (М.Є.Лазебник, І.О.Діхель, Г.О.Лєбєдєв) та молодими і перспективними викладачами (І.П. Рудий, Л.О. Берестов, М.І. Петренко, В.Є. Ходирєв, П.Т. Забєлін). З року в рік збільшувалась кількість спортивних секцій, їх членів, створюються перші клуби за спортивними інтересами. Для активного відпочинку студентів в університеті відкрито фізкультурно-оздоровчий центр, де можна займатися атлетичною і ритмічною гімнастикою, фітнесом, йогою, настільним тенісом, східними єдиноборствами.
В штатному розпису кафедри 17 викладачів, більшість з яких працює в університеті понад 20 років. Серед викладачів 3 доценти, 6 носять звання майстрів спорту, 2 – магістри фізичної культури, 1 – Заслужений тренер України.
Головним завданням кафедри є забезпечення фізичної підготовки студентів, зміцнення їх здоров'я, підвищення спортивної майстерності.
З 1995 року кафедра є випускаючою, бере участь у підготовці бакалаврів зі спеціалізації «Менеджмент організації спорту». За цим напрямком підготовки викладачі кафедри викладають 10 професійно орієнтованих дисциплін. Навчання здійснюється за паралельною заочною формою для провідних студентів-спортсменів університету, членів збірних команд України і області, які мають високі спортивні розряди або спортивні звання. Така форма навчання є унікальною серед технічних вузів країни, коли студенти одержують додатково вищу гуманітарну освіту. В 2009 році здійснено десятий випуск бакалаврів спортивного менеджменту.

Більшість випускників цього напрямку підготовки працюють на управлінських посадах у фізкультурно-оздоровчих і спортивних закладах та підприємствах регіону і України.

Останнє оновлення на Неділя, 23 квітня 2017, 13:16