Структура PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 13 квітня 2010, 11:07

о складу інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля входить 3 кафедри:

 

Інститут було створено 19 березня 2007 року з внесеними структурними  змінами за наказом ректора №249 від 01.10.09. Інститут очолює академік УТА, МАНЕБ та УАЕК, експерт Євросоюзу з інтегрованого управління та поводження з відходами, член обласної колегії охорони навколишнього природного середовища, член робочої групи МОНУ з розроблення Державного стандарту екологічної освіти, експерт Державної комісії з акредитації і ліцензування МОНУ екологічних спеціальностей ВНЗ України, член науково-методичної комісії з екології МОНУ, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор В.Г. Петрук.

В інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: 101 Екологія (освітня програма "Екологічна безпека та моніторинг довкілля"), 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма "Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології").

На базі ВНТУ викладачами та науковцями ІнЕБМД традиційно проводиться Міжнародні з’їзди  екологів, які спричинили позитивний резонанс в екологічній сфері Вінниччини і України, а також дають основу для ґрунтовної підготовки студентів – майбутніх екологів.

Кафедра екології та екологічної безпеки
Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Іщенко Віталій Анатолійович. Кафедра бере свої початки з дня заснування Вінницького політехнічного інституту і створена на базі кафедри хімії та екологічної безпеки. Вона одна з перших в Україні почала викладання екологічних дисциплін, зокрема, «Хімічні основи екології», «Основи екології», де студентам прищеплюється дбайливе відношення до природно-сировинних ресурсів нашої Батьківщини, вивчаються інженерні шляхи вирішення екологічного дисбалансу, що вкрай необхідні для майбутнього організатора, технолога і керівника виробництва. Крім того, кафедра викладає дисципліни – біологічні, екологічні та інші, які необхідні для сучасних фахівців-екологів.    У 2000/2001 навчальному році було прийнято на навчання першу групу студентів з цієї спеціальності. В 2009 р. здійснено п'ятий випуск фахівців-екологів та четвертий випуск магістрів екології, що націлені на поповнення штатних посад підприємств і установ державної і приватної форм власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем.
На сьогодні кафедра є випускаючою за спеціальностями: 101 Екологія (освітня програма "Екологічна безпека та моніторинг довкілля"), 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма "Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології"). На ній працюють, зокрема: 3 доктори наук, професори та 5 кандидатів наук – доцентів і старших викладачів.
Кафедра бере активну участь у науковій, методичній та навчальній діяльності. Її викладачі та співробітники мають понад 500 наукових статей та тез, 10 монографій, понад 20 навчально-методичних посібників, понад 50 патентів на винаходи України та авторських свідоцтв, в тому числі і міжнародних.
Кафедра виконує держ- та госпдоговірні тематики, зокрема. з охорони довкілля. За 2001-2009 рр. виконано робіт на замовлення Державного фонду охорони навколишнього середовища на суму понад 200 тис. грн. За замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ виконується міжнародний україно-білоруський проект «Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і експериментальні дослідження)» разом з Інститутом фізики НАН Бєларусі на суму понад 130 тис. грн. на базі науково-дослідної лабораторії спектрофотометрії неоднорідних середовищ.
Студенти-екологи серед інших фундаментальних та фахових предметів вивчають такі дисципліни: екологію (та неоекологію), біологію, гідрологію, метеорологію та кліматологію, геологію з основами геоморфології, економіку природокористування, екологічне право, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, ресурсоенергозбереження, екологічний аудит, екологічну політику, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, управління та поводження з відходами, соціальну екологію, техноекологію та багато інших, пов’язаних з екологією – глобальною наукою про виживання людства.
На базі кафедри також створена і діє молодіжна екологічна організація «Екотопія Поділля», яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях рідним краєм та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.

 

Кафедра хімії та хімічної технології

Завідувач кафедри доктор хімічних наук, професор А.П. Ранський.
Кафедру хімії та хімічної технології було створено на базі кафедри хімії та екологічної безпеки у  2008 році.
Як спадкоємниця, кафедра ХХТ продовжує 50-річну історію ВНТУ: 1960 – 1967 р.р. секція хімії (керівники к.х.н., доц. Скрипник Л.І., викладач Юрківський І.С.);
1967 – 1989 р.р. кафедра хімії (к.х.н., доц. Кузьменко С.М.; к.х.н., доц. Корчинський Г.А.; к.х.н., доц. Котлярова Г.П.); 1989 – 1996 р.р. кафедра хімії (д.х.н., проф. Корчинський Г.А.); 1997 – 2008 р.р. кафедра хімії та екологічної безпеки (д.х.н., проф. Корчинський Г.А., д.т.н., проф. Петрук В.Г.);
З 2008 року кафедра хімії та хімічної технології (д.х.н., проф. Ранський А.П.). На сьогодні на кафедрі ХХТ працює: 1 доктор хімічних наук, професор; 2 доценти, кандидати хімічних наук; 1 старший викладач; 2 асистенти і один аспірант. Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Хімія» для студентів всіх форм навчання і спеціальностей університету, а також «Хімія з основами біогеохімії», «Фізична хімія», «Органічна хімія переробних виробництв», «Фізико-хімічні та біологічні основи очистки води», «Аналітична хімія природного середовища», «Фізична та колоїдна хімія», «Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища». Кафедра ХХТ забезпечує підготовку робітничої професії «Лаборант хімічного аналізу» для студентів спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Із відкриттям кафедри ХХТ був визначений науковий напрямок: екологічні аспекти сучасних технологій та розробка технічних рішень з утилізації та знезараження викидів і відходів промислових виробництв (науковий керівник: д.х.н., проф. Ранський А. П.).
У 2009 році на кафедрі хімії та хімічної технології відкрита науково-дослідна лабораторія „Технологічних процесів та синтезу напівпродуктів”, яка досліджує ряд важливих для народного господарства України технологічних проблем: спиртового виробництва (біопаливо, біодизель), реагентних методів знешкодження токсичних органічних речовин (пестицидні препарати, компоненти рідких ракетних палив, відходи коксохімічних виробництв України).
Співробітники кафедри мають понад 300 наукових статей та тез, 5 монографій, підручник з грифом МОНУ, понад 20 навчально-методичних посібників, близько 50 патентів на винаходи та авторських свідоцтв.


Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Овчарук В.В. Кафедра фізичного виховання веде своє літочислення з осені 1968 року. Її засновником і багаторічним керівником був доцент Ярослав Ларіонович Кулик (1935-2002 рр.). Для проведення навчальних і тренувальних занять з 600 студентів Вінницької філії КПІ запросили викладачів Ю.О. Шевченка, В.П. Павлова, В.Ф. Ковальського, В.І. Олійника, Л.В. Сатайкіну.Заняття з фізичного виховання проводились на міських спортивних базах, там розпочали тренування перші спортивні секції з легкої атлетики, футболу та гандболу. Своєї спортивної бази у вузі тоді не існувало.В 1969 році створено громадський спортивний клуб, активісти якого склали кістяк збірних команд, а згодом виступили ініціаторами розбудови власної спортивної бази. За 3-5 років під керівництвом і безпосередньою участю викладачів кафедри, за допомогою студентського колективу було побудовано стадіон, 2 спортивні зали, стрілецький тир, відкритий комплекс ігрових майданчиків. Пізніше – спортивно-оздоровчий табір, корпус кафедри ФВ.В процесі розвитку ВНЗ кафедра кількісно і якісно поповнювалась досвідченими тренерами (М.Є.Лазебник, І.О.Діхель, Г.О.Лєбєдєв) та молодими і перспективними викладачами (І.П. Рудий, Л.О. Берестов, М.І. Петренко, В.Є. Ходирєв, П.Т. Забєлін). З року в рік збільшувалась кількість спортивних секцій, їх членів, створюються перші клуби за спортивними інтересами. Для активного відпочинку студентів в університеті відкрито фізкультурно-оздоровчий центр, де можна займатися атлетичною і ритмічною гімнастикою, фітнесом, йогою, настільним тенісом, східними єдиноборствами.В штатному розпису кафедри 17 викладачів, більшість з яких працює в університеті понад 20 років. Серед викладачів 3 доценти, 6 носять звання майстрів спорту, 2 – магістри фізичної культури, 1 – Заслужений тренер України.Головним завданням кафедри є забезпечення фізичної підготовки студентів, зміцнення їх здоров'я, підвищення спортивної майстерності.З 1995 року кафедра є випускаючою, бере участь у підготовці бакалаврів зі спеціалізації «Менеджмент організації спорту». За цим напрямком підготовки викладачі кафедри викладають 10 професійно орієнтованих дисциплін. Навчання здійснюється за паралельною заочною формою для провідних студентів-спортсменів університету, членів збірних команд України і області, які мають високі спортивні розряди або спортивні звання. Така форма навчання є унікальною серед технічних вузів країни, коли студенти одержують додатково вищу гуманітарну освіту. В 2009 році здійснено десятий випуск бакалаврів спортивного менеджменту.

Більшість випускників цього напрямку підготовки працюють на управлінських посадах у фізкультурно-оздоровчих і спортивних закладах та підприємствах регіону і України.

Останнє оновлення на Середа, 28 липня 2021, 13:15